Hekim Seçme Hakkı
22 Ekim 2019


hekimsecmelogo.son.jpg

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Amaç
Madde  1  –  (1)  Bu Yönergenin amacı;  hastaların sağlık hizmeti  alacağı  veya  almakta olduğu  hekimi  serbestçe  seçmesine,  değiştirmesine,  sağlık  kurumlarındaki  hekimlerin  buna uygun  poliklinik  hizmeti  vermesine  yönelik  tedbirlerin  alınmasına  ve  bu  amaçla  gerekli hizmet, fizik ve personel altyapısının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde  2  –  (1)  Bu  Yönerge,  Sağlık  Bakanlığı’na  bağlı  birinci  basamak  sağlık kuruluşları  ile  ilçe  hastaneleri,  genel  hastaneler,  özel  dal  hastaneleri,  eğitim  ve  araştırma hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerini kapsar.

Hekim seçme uygulaması: Hastanın, kendisine sağlık hizmeti veren veya verecek olan hekimi  serbestçe seçme ve  değiştirme  haklarını kullanabilmelerini teminen, bu Yönerge kapsamındaki sağlık kurumlarında yürütülen uygulamaların tümünü ifade eder.

Uygulamanın sınırlılıkları
Madde  16-  (1)  Acil servisler ve acil durumlar hekim seçme uygulaması kapsamına dâhil değildir.

Uygulamanın başlatılması
Geçici  Madde  1-  (1)    Uygulama;  acil  servisler  ve  idari  görevlerde  çalışanlar  hariç olmak  üzere,  poliklinik  hizmeti  verilen  birden  fazla  hekimi  bulunan  sağlık  kuruluşları  ile birden fazla diş hekimi bulunan ağız ve diş sağlığı merkezlerinde  bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile başlatılır.


Bu hakkın kullanılabilmesi için Merkezimizde hastaların hekim seçmesine imkân sağlanmıştır.